Adatvédelmi tájékoztató

 

Tájékoztatás ügyvédi tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésről

 

A jelen tájékoztatást dr Koltai Ildikó ügyvéd, mint adatkezelő (továbbiakban:˝Ügyvéd˝) adta ki abból a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletének (továbbiakban: ˝GDPR˝) megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljeskörű tájékoztatást a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az V. pontban.

I. Az adatkezelő ügyvéd

Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 18. I. em. 3.

Mobil: 06-30/691-3957

Email: ugyved@drkoltaiildiko.hu

Adószám: 50243077-1-41

II. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja különösen:

-pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) szerinti azonosítás elvégzése

-kirendelések és ahhoz kapcsolódó feladatok teljesítése

-ügyvédi tevékenység körébe eső megbízás teljesítése

-ügyfélnyilvántartás

-megbízási díj-költségelszámolás, számlázás

-saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés

 

Részletes információkat a V. pontban talál.

 

III. Az ügyfelet megillető jogok

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az Ügyvédtől, emellett kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok kiegészítését vagy helyesbítését.

Kérésére valamint meghatározott feltételek fennállása esetén az Ügyvéd törli az Ön személyes adatait vagy korlátozza az adatkezelést.

Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult hozzájárulását visszavonni.

Jogait a következő módon érvényesítheti: 1056 Bp., Molnár u. 53. III/1. dr Koltai Ildikó ügyvédnek címzett postai levélben vagy az ugyved@drkoltaiildiko.hu email címre küldött emaillel, vagy a +36306913957 telefonszámon illetve személyesen az Ügyvéd aszékhelyén. Ha további sérelem éri a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, ezen felül fordulhat panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +361391-1400, www.naih.hu) illetve az illetékes bírósághoz.

 

Részletes információkat a V. pontban talál.

 

IV. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Ügyvéd nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban. A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvéd nem alkot profilt Önről.

V. Adatkezelési tájékoztató

Ügyvéd, mint adatkezelő (továbbiakban: ˝Adatkezelő˝) kijelenti és akként jár el, hogy jelen okirattal, valamint a megbízással összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Intv, 95/46/Ek rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletet (GDPR), kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal betartatja, Megbízó adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik, megteszi azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR valamint egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat, melyek fizikai helyszíne mindkét esetben Adatkezelő székhelye. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a megbízás teljesítésétől függően változhat, de elsődlegesen az Adatkezelő által jelen okiratban és mellékleteiben megadott személyes adatok valamint minden további, a teljesítés során átadott és/vagy Adatkezelő által megismert információ, mely kiterjedhet az Adatkezelő vagy más érintett különleges adataira is a jogszabályi és jelen okiratban rögzített keretek között.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba, nemzetközi szervezetbe nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett hozzájárulása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával. Előbbi megkötés nem terjed kis a GDPT 45. cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az adattovábbítás célja olyan államés/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság által kibocsátott érvényes ún. megfelelőségi határozata van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentina, Feröer szigetek, Gueeórnsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruquay, USA, Új-Zéland (japán és Dél-Korea esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van.

Adatkezelő tájékoztatja megbízót, hogy a megbízással összefüggésben ügyféli és harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének elsődleges adatkezelési célja a megbízás és a Megbízó utasításainak illetve minden ezzel közvetlenül összefüggő, e célt és Megbízó érdekeit szolgáló művelet teljesítése illetőleg Megbízónak a vonatkozó jogszabályi előírások betartatása – ideértve a hatósági, bírósági vagy más kötelező normatív aktus kibocsátására jogosult személy, szervezet, köztestület döntésének teljesítését is,

 

Előbbiekre tekintettel Megbízott adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

„a)- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

  1. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
  2. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  3. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

f)az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek”

 

különleges adatok esetében a GDPR 9.cikk (2) bekezdése irányadó

 

„a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy a GDPR II. fejezet 9. cikk (1) bekezdésében említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával”

„f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el

g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő”

 

Megbízott már most felhívja Megbízó figyelmét arra, hogy azon adatokat, melyeket Megbízott nem kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont illetve a 9. cikk (2)bekezdés a) pontja szerinti jogalapra hivatkozással kezel, Megbízó hozzájárulásától függetlenül, annak visszavonása ellenére is jogosult és köteles kezelni – jogszerű adatkezelés részét képezik

 

Megbízott bármilyen a Megbízóra vonatkozó személyes adatot elsődlegesen Megbízottól – Megbízó önkéntes adatközlése – vagy rá tekintettel – Megbízó és/vagy jogszabályi felhatalmazás okán adatközlésre jogosult – harmadik személytől szerzi be. Minden más esetben – így különösen, de nem kizárólagosan, ha az adatforrás közhiteles nyilvántartás, bíróság, hatóság vagy további érintett személy- Megbízó külön felhívja Megbízott figyelmét a GDPR 14. cikk (3) bekezdésére.

 

Adatkezelés időtartama: Megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. törvény (Ügyvédi tv.) 53§-ára figyelemmel, Megbízott a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő 5 évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adat esetében 10 évig köteles kezelni, megőrizni – összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)pontjával, különleges adatok esetén a 9.cikk (2) bekezdés g)pontjával.

 

Adatkezelés időtartama: Megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.évi LXXVIII. törvény (Ügyvédi tv.) 46§-ára és  53§-ára figyelemmel, Megbízott a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő 5 évig illetve elektronikus okirati forma esetén 10 évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adat esetében 10 évig köteles kezelni, megőrizni – összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)pontjával, különleges adatok esetén a 9.cikk (2) bekezdés g)pontjával.

 

Megbízott tájékoztatja Megbízottat, hogy a GDPR bevezető rendelkezései között rögzített 90 bekezdés záró fordulatára tekintettel hatásvizsgálat valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül(t) sor.

 

Egyebekben Adatkezelő Adatvédelmi Szbályzata tartalmazza jelen megbízásra is érvényes adatkezelési részlet szabályokat azzal, hogy a Megbízó illetv további érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Megbízott a fent megadott elérhetőségei útján, melyre Megbízott minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen ad érdemi tájékoztatást.

 

Megbízó, illetve további érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-A személyes adatok másolata (további példányokért ktsg.)

-Az adatkezelés céljai

-Az adatok kategóriái

-Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok

-Adatvételnél a forrásra vonatkozó információk

-Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják

– Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák

– A tárolás időtartama, annak szempontjai

-Az érintett jogai

-Hatósághoz fordulás joga

-Megbízó illetve a további érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen

     ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

     ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik valamint

     törvényben meghatározott egyéb ok esetében.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb 5 napra az Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője a GDPR rendelkezései szerint meghatározottak alapján jár el.

 

Amennyiben Megbízó illetve további érintett a Megbízott döntésével nem ért egyet, illetve ha Megbízott a határidőt elmulasztja, Megbízó illetve további érintett a döntés közlésétől illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Személyes adatok kezelésével összefüggésben Megbízó illetve további érintett jogaik megsértése esetén a Megbízott elleni jogérvényesítési lehetőségeket főszabály szerint az érintett lakhely szerint illetékes járásbíróság előtt gyakorolhatja valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1534 Bp., Pf.834.) A bíróság ez ügyben soron kívül jár el.

 

Megbízó Megbízott részére adott megbízás felkérésével elfogadja Adatkezelő, azaz Megbízott fentiek szerinti adatkezelését, egyúttal kijelenti, hogy Megbízott fentiekre vonatkozóan az Adatvédelmi Szabályzatát együttes értelmezését követően részletes tájékoztatást adott, azt elmagyarázta, Adatkezelő, azaz Megbízott leírtakat és az ezekkel összefüggésben elhangzottakat megértette. Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás teljesítése során tudomására jutott valamennyi személyes adatát, különleges adatát fentiekkel összhangban és mértékig kezelje, felhasználja, Adatkezelő, azaz Megbízott munkavállalóival és/vagy Megbízott helyett jogszerűen eljáró helyettes személyekkel megosztásra kerüljön. Utóbbi hozzájárulás nem terjed ki azon információkra, melyek megbízotti kezelése nyilvánvalóan nem összeegyeztethető a megbízás tárgyával. Kétség esetén Adatkezelő, azaz Megbízott soron kívül tájékoztatja Megbízót és/vagy további érintettet és tájékoztatásra adott válasz/nyilatkozat szerint jár el.

 

Az ügyvéddel történő online kapcsolatfelvétel használatával és a Küld gombra történő kattintással az ügyfél/honlap látogató elismeri, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, azt elfogadta, igény esetén annak részleteit az ügyvéddel leegyeztette és hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvéd a személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezelje.

 

error: Content is protected !!