AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA

Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét. Az alapítvány a jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre – a nyilvántartásba vételi kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a székhelye szerint illetékes törvényszékhez. Az alapítvány végezhet olyan gazdasági tevékenységet, mely az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefügg. Az alapítvány céljai semmiképpen sem lehetnek nyereségorientáltak és így az alapítvány olyan vállalkozási tevékenységet végezhet, mely az alapítványi cél megvalósítását nem veszélyezteti.

KI HOZHATJA LÉTRE?

Alapítványt alapíthat természetes és jogi személy egyaránt, egy alapítványt több személy is létrehozhat együttesen, ebben az esetben az alapítói jogokat az alapítók együttesen gyakorolják.

MIT KELL MEGHATÁROZNI AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN?

Az alapító okiratban meg kell jelölni például az alapítvány nevét, székhelyét és alapítóját, létrehozatalának időtartamát, mely lehet határozott vagy határozatlan. Rendelkezni kell az alapítvány vagyonáról, annak kezelésének és felhasználásának feltételeiről, a kuratóriumi tagság keletkezéséről és megszűnéséről, a kuratórium és egyéb szervek működésének szabályairól, a tisztségviselőkre vonatkozó szabályokról és az alapítvány képviseletére vonatkozó rendelkezésekről.

MIKOR LEHET KÖZHASZNÚ EGY ALAPÍTVÁNY?

Az alapítvány az alapításakor még nem lehet közhasznú, ezen állapot eléréséhez megfelelő erőforrás és megfelelő társadalmi támogatottság rendelkezésre állására van szüksége.

Megfelelő az erőforrás, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

a) az átlagos bevétele meghaladja az egymillió forintot vagy

b) a személyi jellegű ráfordításai – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembe vétele nélkül – elérik az összes kiadás egynegyedét vagy

c) a két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a Civil tv. 54§ szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában vagy

c) a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

A közhasznú jogállást az alapítvány a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.
A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja a fenti feltételek teljesülését. Ha a feltételek valamelyike nem teljesül, a szervezet közhasznú jogállását az illetékes törvényszék megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

Az alapítvány alapításához, a nyilvántartásba vételi eljáráshoz nem kötelező az ügyvédi képviselet, de ajánlott a jogszabályok szerteágazó voltára tekintettel szaktudással rendelkező ügyvéd segítségét igénybe venni.

MILYEN SZOLGÁLTATÁST TUDOK NYÚJTANI ALAPÍTVÁNNYAL KAPCSOLATBAN?

Alapítvány alapítása, alapító okirat módosítása, közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti eljárásokban jogi képviselet
Alapítvány működése során felmerülő kérdésekben jogi tanácsadás, képviselet

Keressen emailben vagy telefonon, ha alapítványi ügyben kérdése van és kérjen időpontot! Kapcsolat

error: Content is protected !!